Liigu sisu juurde

Piirata järjestikku Riigikogu liikmeks oleku aega kahe koosseisuga juhul, kui Riigikogu valimised jätkuvad nn suletud nimekirjade alusel. Fraktsiooni töövormiks on ka väljasõidud valimisringkondadesse. Eraldised riigieelarvest 1 Riigikogus esindatud erakonnal on õigus saada iga kalendrikuu viiendaks kuupäevaks eraldis riigieelarvest. Vähendada Riigikogu liikmete arvu ja määrata uueks liikmete arvuks Vähendada riigikogu liikmete arvu Selgitus: Riigikogu liikmete arv on fikseeritud Põhiseaduses, mille § 60 lg 1 esimese lause kohaselt on riigikogul liiget.

Navigeerimismenüü

Erakonna lõpetamisel lõpeb õigus saada eraldist riigieelarvest pärast registrikannet, kuid mitte hiljem kui kahe kuu möödumisel erakonna lõpetamise otsuse tegemisest erakonna poolt.

Erakonna lõpetamisel muudetakse riigieelarve eraldiste arvestamist alates käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tähtajale järgnevast kuust käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 4 nimetatud tingimuste kohaselt.

  1. Kuidas ajutiselt liikme suurust suurendada
  2. Riigikogu - Riigikogu
  3. Riigikogu – Vikipeedia

Valimiskampaania aruanne 1 Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimiskampaania aruande esitavad erakondade rahastamise järelevalve komisjonile erakonnad, valimisliidud ja üksikkandidaadid. Aruanne esitatakse erakondade rahastamise järelevalve komisjonile komisjoni nõutud vormis ühe kuu jooksul valimispäevast arvates.

Valimiskampaania aruanne avalikustatakse erakondade rahastamise järelevalve komisjoni veebilehel.

How Raising Taxes Will Not Balance the Budget: More Evidence

Fraktsioon valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe, kes ei või samal ajal olla Riigikogu esimehe ega esimese või teise aseesimehe ametikohal. Kui fraktsioonis on üle 12 liikme, on tal õigus valida ka teine aseesimees.

Alatised komisjonid

Fraktsioonidistsipliin Poliitiliselt eeldab fraktsiooniline kuuluvus parlamendiliikmete lojaalsust fraktsiooni enamusele ja allumist enamuse otsustele.

Seda nimetatakse fraktsioonisolidaarsuseks ehk fraktsioonidistsipliiniks.

Karel Reisenbukreporter Riigikogu istungisaal. Täna avalikustas sihtasutus esimese paketi ettepanekuid. Kõikide ettepanekutega plaanitakse valmis jõuda novembri alguseks.

Õiguslikult aga on igal Riigikogu liikmel põhiseaduse § 62 kohaselt vaba mandaat ja sellest tulenev õigus hääletada lähtuvalt oma südametunnistusest. Seega ei tohi fraktsioonidistsipliin kasvada üle fraktsioonisunniks, sest see oleks põhiseadusega vastuolus.

Fraktsioonist lahkumine Fraktsioonist on võimalik ise välja astuda. Samuti on fraktsioonil õigus arvata parlamendiliige fraktsioonist välja juhul, kui enamuse arvates on fraktsiooni liige eksinud väljaspool Riigikogu saali Riigikogu liikmelt eeldatavate eetiliste põhimõtete vastu.

Istungisaalis paiknevad Riigikogu liikmed fraktsiooniti ja fraktsioonidest lahkunud istuvad eraldi.

Töö fraktsioonides

Riigikogu liikmeskonna ka kõige väiksemaarvulisema kokkutõmbamise kõige olulisem efekt seisneb eeskuju näitamises kõigile teistele riigiasutustele ja institutsioonidele nende mahu vähendamiseks ja efektiivsuse suurendamiseks. See oleks ka tähendusrikas sõnum kodanikkonnale, et demonstreerida riigikogu valmisolekut riigi tegelikuks reformimiseks, alustades iseendast. Riigikogu kahandamine 91 liikmele oleks asjakohane ja eeskuju andev.

Erakonna sidusorganisatsioon ja osalemine teistes juriidilistes isikutes 1 Erakonna sidusorganisatsioon käesoleva seaduse tähenduses on sihtasutus või mittetulundusühing, mille asutaja või liige erakond on ning mille tegevus on suunatud käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud erakonna eesmärkide saavutamisele.

Samuti ei oleks vähendamine niivõrd drastiline, et ohtu satuks erinevate maailmavaadete esindatus või riigikogu töö kvaliteet. Riigikogu ja KOVide valimised ühel ja samal aastal Ühtlustada riigikogu ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tsüklid selliselt, et mõlema esinduskogu valimised toimuksid samal kalendriaastal — riigikogu valimised märtsikuus ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimised oktoobrikuus.

Selgitus: Ühitada tuleks ka riigikogu ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistsüklid.

10 liiget

Praegused valimistsüklid on ajastatud selliselt, et üldistatult toimuvad iga kahe aasta tagant ühe või teise esinduskogu valimised lisaks vahepeal Euroopa Parlamendi liikmete valimised.

See tekitab olukorra, kus erakonnad ja esinduskogude liikmed tegelevad pidevalt ühtedeks või teisteks valimisteks ettevalmistamisega ning kaovad nii fookus kui ka julgus teha esinduskogu liikmena sisulist tööd ja võtta vastu otsuseid.

Vaba mandaadi põhimõte[ muuda muuda lähteteksti ] Põhiseaduse § 62 järgi pole Riigikogu liige seotud mandaadiga. Sellest tulenevalt: [1] Ei saa Riigikogu liiget ennetähtaegselt tagasi kutsuda; Riigikogu liige pole õiguslikult seotud valimiseelsete lubaduste ega erakonna programmiga; Teda ei saa kohustada liituma mõne fraktsiooniga.

Samuti võib täheldada kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste raames üleriigilise tähtsusega küsimuste arutamist ning teisalt riigikogu valimiste raames kohalike küsimuste üle debattide pidamist. Selleks, et anda nii riigikogu kui ka kohaliku omavalitsuse volikogu liimetele pikemaajalist töörahu, ning arvestades, et Eesti kui väikeriigi puhul on mitmetel valimisdebattide küsimustel nii kohalik kui ka riiklik mõju, tuleks riigikogu ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistsüklid ühtlustada selliselt, et mõlema esinduskogu valimised toimuksid samal kalendriaastal.

Kaotada riigikogulaste kuluhüvitised, vajadusel tõsta nende palka Selgitus: Riigikogu liikmetele tuleb maksta väärilist palka ning kompenseerida vahetult tööga seotud kulutused nt lähetused. Riigikogu liikmete kuluhüvitiste praegune süsteem on riigikogu mainet kahjustav ja tekitab tarbetut töömahukat administreerimist, mistõttu tuleks see sellisel kujul kaotada.

10 liiget

Muuta maakonnad kohalikeks omavalitsusteks Selgitus: Viia läbi haldusreformi teine etapp, kujundades maakondadest kohaliku omavalitsuse üksused. Sellest tõukuvalt teeb SA ettepanku muuta Põhiseaduse § lg 1 ja asendada seal sõna «vallad» sõnaga «maakonnad».

10 liiget

Praegu kehtiv sõnastus Põhiseaduse § «Kohaliku omavalitsuse üksused on vallad ja linnad. Erandina võiksid säilida vaid neli omavalitsuslikku linna nagu Tallinn, Tartu, Pärnu ja Narva. Piirata järjestikku Riigikogu liikmeks oleku aega kahe koosseisuga juhul, kui Riigikogu valimised jätkuvad nn suletud nimekirjade alusel.

10 liiget

Vähendada Riigikogu liikmete arvu ja määrata uueks liikmete arvuks