Liigu sisu juurde

Sekretariaadi ülesannete hulka kuulub muuhulgas rahuvalveoperatsioonide haldamine, rahvusvaheliste konverentside korraldamine ning uurimuste läbiviimine maailma majandusliku ja sotsiaalse arengu ning inimõiguste vallas, samuti osutab Sekretariaat tõlketeenust ning levitab infot ÜRO kohta. Rahvusvahelisse Kohtusse saavad pöörduda vaid riigid. Rahvusvahelisse Kohtusse saavad pöörduda vaid riigid. ÜRO harta tugineb jõu kasutamise või sellega ähvardamise keelamisele — jõu kasutamise autoriseerimise ainuõigus on Julgeolekunõukogul selle kaheks erandiks on riikide õigus enesekaitsele või regionaalsete organisatsioonide poolt rakendatud meetmed, mille on autoriseerinud JN.

Välisminister Reinsalu osaleb ÜRO julgeolekunõukogu mitte-alaliste liikmete valimistel New Yorgis

Vastavalt ÜRO harta artiklile VI võib Julgeolekunõukogu anda soovitusi vaidluste rahumeelseks lahendamiseks; kui JN leiab, et valitseb oht rahule, on toimunud rahu rikkumine või agressioon, võib JN kasutada ka vastavalt ÜRO põhikirja artiklile VII mittesõjalisi majanduslikke, poliitilisi või sõjalisi meetmeid rahvusvahelise rahu ja julgeoleku taastamiseks. Mittesõjaliste meetmete hulka kuuluvad näiteks osaline või täielik majandussuhete katkestamine, diplomaatiliste suhete katkestamine ja sanktsioonide kehtestamine.

Kui JN peab neid meetmeid ebapiisavaks või need on osutunud mitteküllaldaseks, võib nõukogu kasutada sõjalist jõudu. Rahvusvahelise rahu ja julgeoleku tagamiseks on JNil ka mandaat rahuvalvemissioonide loomiseks.

iseseisev liige

ECOSOCi ülesandeks on edendada majandusarengut, inimõiguste kaitset ja rahvusvahelist koostööd erinevates sotsiaalvaldkondades ning koordineerida ÜRO eriagentuuride, programmide ja fondide tegevust. Nõukogu algatab või viib läbi uurimusi, annab soovitusi, valmistab ette konventsioone ning korraldab rahvusvahelisi konverentse.

The Dirty Secrets of George Bush

Rahvusvaheline Kohus International Court of Justice ÜRO peamine õigusorgan, Hollandis Haagis asuv Rahvusvaheline Kohus koosneb 15 kohtunikust, seejuures ei tohi kohtusse kuuluda ühestki riigist üle ühe kohtuniku. Kohtunikud valib ametisse Peaassamblee Julgeolekunõukogu soovituse alusel.

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO)

Kohus lahendab riikidevahelisi vaidlusi juhul, kui riigid on kohtule selleks nõusoleku andnud ja annab vajadusel nõuandvaid arvamusi nii ÜROle kui ka ÜRO agentuuridele. ÜRO põhikiri tugineb jõu kasutamise või sellega ähvardamise keelamisele — jõu kasutamise autoriseerimise ainuõigus on Julgeolekunõukogul erandiks on riikide õigus enesekaitsele või regionaalsete organisatsioonide poolt rakendatud meetmed, mis vajavad Julgeolekunõukogu autoriseeringut.

Vastavalt ÜRO põhikirja kuuendale osale võib Julgeolekunõukogu anda soovitusi vaidluste rahumeelseks lahendamiseks. Kui ta leiab, et valitseb oht rahule, on toimunud rahu rikkumine või agressioon, võib ta kasutada ÜRO põhikirja seitsmenda osa alusel nii mittesõjalisi või sõjalisi meetmeid rahvusvahelise rahu ja julgeoleku taastamiseks.

Mis on seotud peenise

Mittesõjaliste meetmete hulka kuuluvad näiteks osaline või täielik majandussuhete katkestamine, diplomaatiliste suhete katkestamine ja sanktsioonide kehtestamine. Alles siis, kui mittesõjalised meetmed on ebapiisavad, võib Julgeolekunõukogu kasutada sõjalist jõudu.

Meeste liikmete suuruste ulatus

Rahvusvahelise rahu ja julgeoleku tagamiseks on Julgeolekunõukogul mandaat rahuvalvemissioonide loomiseks. Loe lähemalt rahuvalvemissioonidest ÜRO veebilehelt inglise keeles.

ÜRO Julgeolekunõukogu saab viis uut mittealalist liiget

Majandus- ja Sotsiaalnõukogu Majandus- ja Sotsiaalnõukogu on ÜRO peamine majandus- ja sotsiaalküsimustega tegelev organ, mille ülesandeks on edendada alalist liiget, inimõiguste kaitset ja rahvusvahelist koostööd erinevates sotsiaalvaldkondades ning koordineerida ÜRO eriagentuuride, programmide ja fondide tegevust.

Nõukogu algatab või viib läbi uurimusi, annab soovitusi, valmistab ette konventsioone ning korraldab rahvusvahelisi konverentse. Sellesse kuulub 54 riiki, kes valitakse Peaassamblee poolt kolmeks aastaks. Eesti on Majandus- ja Sotsiaalnõukogu liige aastatel ning eelnevalt aastatel Kohtus on 15 kohtunikku kelle valib ametisse Peaassamblee Julgeolekunõukogu soovituse alusel. Kohus lahendab riikidevahelisi vaidlusi juhul, kui riigid on kohtule selleks nõusoleku andnud ja annab vajadusel nõuandvaid arvamusi nii ÜROle kui ka ÜRO agentuuridele.