Liigu sisu juurde

Seepärast palutakse Norra kuninglikku valitsust suurima kiiruga tar­ vitusele võtta kõik abinõud, et kindlustada, et Saksa vägede aktsioon võiks toimuda ilma hõõrumisteta ja raskusteta. Liidu rahu sõl­ mimist ja Saksa valitsusel olevatest tõendustest selgub vastuvaidlematult, et otsus — viia Soomele abi N. Saksa vägede ülemjuhatus ei kavatse Saksa vägede poolt okupeeritud punkte kasutada operatsioonibaasina võitluseks Inglis­ maa vastu, kui teda ei sunnita selleks Inglismaa ja Prant­ susmaa poolt tarvituselevõetavate abinõude tagajärjel. Läinud kevadel raputas Eestit ootamatu teade, et meie suure uhkuse, Baltimaade kõrgeima mäe Suure Munamäe, tipp ei asugi tegelikult ,1 meetrit üle merepinna, vaid hoopis 90cm madalamal, ehk siis ,2 meetri kõrgusel. Saksa valitsus esitas Norra ja Taani valitsustele järg­- mise memorandumi: Vaatamata Saksa rahva ja tema valitsuse soovile elada rahus ja sõpruses Inglise ja Prantsuse rahvastega ja vaa­- tamata sellele, et puudub igasugune mõistlik alus vastas­ tikuseks tüliks, kuulutasid Londoni ja Pariisi võimu­- kandjad sõja Saksa rahvale. Šokk missugune, ja kõigepealt asuti netikommentaariumites mäe madaldamises süüdistama muidugi lätlasi?!?

Virumaa fotod

Falkenhorst'i üles­- kutse Norra ja Taani sõjajõududele ja elanik­- konnale. Stock FOTO Meesliige suurustega valitsuse memorandum Taani ja Norra valitsustele.

Saksa valitsus esitas Norra ja Taani valitsustele järg­- mise memorandumi: Vaatamata Saksa rahva ja tema valitsuse soovile elada rahus ja sõpruses Inglise ja Prantsuse rahvastega ja vaa­- tamata sellele, et puudub igasugune mõistlik alus vastas­ tikuseks tüliks, kuulutasid Londoni ja Pariisi võimu­- kandjad sõja Saksa rahvale.

Selle Saksa riigi ja rahva olemasolu vastu suunatud rünnaku alustamisega alustasid Inglismaa ja Prantsusmaa meresõda ka erapooletu maailma vastu.

Samal ajal, kui nad, hüljates rahvusvahelise õiguse ürgreegleid, püüdsid teostada näi j ablokaadi Saksa naiste, laste ja raukade vastu, alistasid nad erapooletud riigid oma hoolimata blokaadi korraldustele. Nende Inglismaa ja Prantsusmaa poolt sisseseatud rahvusvahelise õiguse vastaste võitlusmeetodite otseseks tagajärjeks, millele Saksamaa pidi vastu astuma oma kait- seabinõudega, oli erapooletu laevasõidu ja erapooletu kau­- banduse kõige raskem kahjustamine. Ühenduses sellega andis Inglise käitumine erapooletuse mõistele hävitava löögi.

Saksamaa omait poolt on püüdnud säilitada erapoole­- tute õigusi sel teel, et ta püüdis meresõda piirata mere- piirkondadega, mis asuvad Saksamaa ja tema vastaste vahel. Seevastu aga kavatseb Inglismaa kõrvale juhtida hädaohtu oma saartelt, püüdes samal ajal katkestada Sak­- samaa kaubandust erapooletu maailmaga, milleks ta Stock FOTO Meesliige suurustega läinud järjest rohkem Kuidas peenise suuruse muutused sellele, et kanda meresõda era­ pooletutesse vetesse.

Stock FOTO Meesliige suurustega

Teostades sellist eht Briti sõjapida­ mist, on Inglismaa, rikkudes rahvusvahelist õigust, järjest suuremal määral Norra ja Taani territoriaalvetes ja -maa­ aladel ette võtnud sõjalist tegevust merel ja. Saksa­ maa oli seda ette näinud sõja algusest saadik. Saksamaa on osanud takistada Briti näi j ablokaadi katset Saksa rah­ va vastu ja katset Saksamaa kaubanduse lõpetamiseks era­ pooletute riikidega.

Selle tagajärjel ilmnes viimastel kuu­ del järjest rohkem Briti blokaadipoliitika täielik kokku­ varisemine. Selline areng ja lootusetus rünnakuks Saksa kindlus­ tusele läänes ning Inglismaal ja Prantsusmaal järjest suu­ renevad mured edukate Saksa vasturünnakute pärast me­ rel ning õhus, on viimasel ajal suurel määral viinud selleni, et Inglismaa ja Prantsusmaa püüavad kõikide abinõudega laiendada sõjavälja erapooletutele riikidele Euroopas kui ka väljaspool Euroopat.

On arusaadav, et Inglismaa ja Prantsusmaa Inglise traditsioonidele vastavalt, peavad seejuures esmajoones silmas väikeste Euroopa riikide ter­ ritooriume. Päris avalikult on Inglise ja Prantsuse riigi­ mehed viimastel kuudel kuulutanud endi sõjapidamise strateegiliseks põhimõtteks sõja laiendamist nendele maa­ aladele.

Stock FOTO Meesliige suurustega

Esimese võimaluse selleks pakkus Soome ja N. Liidu konflikt. Inglise ja Prantsuse valitsused seletasid täiesti avalikult, et nad olid nõus sõjaliste jõududega va­ hele segama Soome ja N. Liidu konflikti, kasutades selleks operatsioonibaaslna põhjamaade territooriume.

Nende soovide ja ootuste vastaselt toimunud kiire rahu põhjas takistas juba tookord nende otsuse teostamist. Km inglise ja Prantsuse riigimehed tagantjärele seletasid, et nad tahavad oma aktsiooni teostamise teha olenevaks hu­ vitatud põhjariikide nõusolekust, siis see on ebaõige.

Stock FOTO Meesliige suurustega

Saksa valitsusel on käes dokumentaalne tõendus selle kohta, et Inglismaa ja Prantsusmaa on ühiselt otsustanud teostada aktsiooni läbi põhjamaade territooriumi ka nende soovi vastaselt. Aga otsustav on järgmine: Prantsuse ja Inglise valit­ suste hoiakust enne ja pärast Soome ja N.

Liidu rahu sõl­ mimist ja Saksa valitsusel olevatest tõendustest selgub vastuvaidlematult, et otsus — viia Soomele abi N. Inglismaa ja Prantsusmaa poolt Skandinaavias taotletud eesmärk oli ja on: 1 Saksamaad ära lõigata tema rauamulla juurdeveost põhjast, milleks taheti okupeerida Narvik, ja 2 selle aktsiooni tagajärjel kavatsesid Inglise ja Prantsuse sõjajõud moodustada uue rinde, et Saksamaad põhjast rünnata.

Seejuures peavad põhjamaad olema sõ­ javäljaks Inglise ja Prantsuse vägedele, kuna põhjarah­ vastele Inglismaa traditsiooni kohaselt oleks tulnud eten­ dada abi- ja palgaväelaste osa.

Kui seda kava esialgu takistas Soome ja N. Liidu rahu, Stock FOTO Meesliige suurustega Saksa valitsus järjest kindlamaid teateid sellest, et Inglismaa ja Prantsusmaa püüavad oma.

Valmistades ette interventsiooni põhjas, on Inglise ja Prantsuse valitsused viimastel nädalatel täiesti avalikult kuulutanud, et käimasolevas sõjas ei tohi olla mingit era­ pooletust ja et väikeste rahvaste kohuseks olevat aktiiv­ selt osa võtta võitlusest Saksamaa vastu.

Stock FOTO Meesliige suurustega

Nimetatud teesi valmistati ette lääneriikide propaganda poolt, kusjuures seda toetati järjest suuremaks muutuvate poliitiliste survepüüetega erapooletutele riikidele. Viimasel ajal sage­ nesid järjest rohkem konkreetsed teated lääneriikide eel­ seisvatest maabumiskatsetest Skandinaavias.

Kui aga võiks veel püsida kõige vähemgi kahtlus lää­ neriikide lõplikus otsuses teostada interventsiooni põhjas, siis see on kõrvaldatud täielikult viimastel päevadel: 3 Saksa valitsus on saanud oma kätte vastuvaidlemata tõendusi, et Inglismaa ja Prantsusmaa kavatsesid juba kõige lähematel päevadel ootamatult okupeerida Põhja­ maade mõningad maa-alad.

Põhjamaad ei ole omalt poolt osutanud vähematki vastupanu senistele õigusterikkumistele, mida on teostatud Inglismaa ja Prantsusmaa poolt, vaid nad on talunud isegi raskeimaid õiguste rikkumisi, võtmata tarvitusele vastuabinõusid. Saksa valitsus peab seepärast arvama, et Norra kuninglik valitsus asub sa­ masugusele seisukohale ka nüüd kavatsetud ja teostami­ sel oleva Inglismaa ja Prantsusmaa aktsiooni suhtes.

Stock FOTO Meesliige suurustega

Aga isegi siis, kui Norra kuninglik valitsus nõustuks tarvitu­ sele võtma vastuabinõusid, siis Saksa valitsus on selgusel selle üle, et Norra sõjalistest jõududest ei jätkuks selleks, et võida edukalt vastu astuda Inglise-Prantsuse aktsioo­ nile. Saksamaa ei taha tegevusetult ära oodata tema vastase kavade sellist teostamist ja täitumist. Saksa valitsus alustab seepärast Stock FOTO Meesliige suurustega teatavaid sõjalisi operatsioone, mille tulemuseks on tähtsate strateegiliste punktide okupeerimine Norra ter­ ritooriumil.

Saksa valitsus võtab seega endale Norra kuningriigi kaitse praeguse sõja kestel. Saksa valitsus on otsustanud nüüdsest peale kaitsta kõigi oma abinõu­ dega rahu põhjas igasuguse Inglise-Prantsuse rünnaku vastu ja seda rahu ka lõplikult kindlustada.

Korraldan aastal 2021

Saksa valitsus ei tahtnud sündmuste sellist arengut. Selle eest on vastutavad ainult Inglismaa ja Prantsusmaa.

  • Liige tema mootmed igat liiki foto
  • Equibli liikme omatehtud seade
  • Saamid | Eesti Rahva Muuseum
  • Video liikme kasutamise suurendamiseks
  • Ja seal on toeline vahend liikme suurendamiseks
  • Falkenhorst'i üles­- kutse Norra ja Taani sõjajõududele ja elanik­- konnale.

Mõlemad riigid kuulutasid küll salalikult kaitset väikes­ tele riikidele. Aga tõeliselt vägistavad nad neid, lootuses teostada sel teel Saksamaa vastu suunatud iga päev ava­ likumalt ilmutatavat hävitustahet. Saksa väed ei astu Norra pinnale seega vaenuliku mõttega. Saksa vägede ülemjuhatus ei kavatse Saksa vägede poolt okupeeritud punkte kasutada operatsioonibaasina võitluseks Inglis­ maa vastu, kui teda ei sunnita selleks Inglismaa ja Prant­ susmaa poolt tarvituselevõetavate abinõude tagajärjel.

Saksa valitsus on veendunud, et selle aktsiooniga ta teenib samal ajal ka Norra huvisid. See kindlustamine Saksa sõjavägede poolt pakub Skandinaa­ via rahvastele ainsa tagatise, et nende maid ei muudeta praeguse sõja kestel võib-olla kõige hirmsamate lahin­ gute võitlusväljadeks.

Seepärast loodab Saksa valitsus, et Norra kuninglik valitsus ja rahvas osutavad arusaamist Saksa aktsioonile ja ei osuta Saksamaale mingit vastu­ panu.

Liitu uudiskirjaga

Igasugune vastupanu murtakse kõigi abinõudega tegevusserakendatud Saksa sõjajõudude poolt ja viib seepärast ainult täiesti asjatu verevalamiseni.

Seepärast palutakse Norra kuninglikku valitsust suurima kiiruga tar­ vitusele võtta kõik abinõud, et kindlustada, et Saksa vägede aktsioon võiks toimuda ilma hõõrumisteta ja raskusteta. Saksa-Norra heade suhete vaimus teatab Saksa valitsus Norra kuninglikule valitsusele, et Saksamaa ei kavatse tema poolt tarvituselevõetud abinõudega riivata Norra kuningriiki territoriaalset puutumatust ega poliitilist ise­ seisvust praegu ega ka tulevikus.